Cwrs golff Llangefni ar werth

Cwrs Golff Llangefni

Mae Cyngor Ynys Môn wedi penderfynu gwerthu cwrs golff Llangefni.

Mae’r weithrediaeth wedi cytuno i werthu 42 acer o’r safle, gan gynnwys cwrs naw twll a thŷ fferm. Ond bydd y cyngor yn cadw llain ymarfer ar agor at ddefnydd y cyhoedd.

Mae’r cwrs wedi cael ei redeg gan grŵp menter gymdeithasol, Bartneriaeth Llangefni, ar les am y tair blynedd diwethaf. Bydd y les bresennol yn dod i ben ym mis Hydref yn dilyn estyniad i gytundeb dwy flynedd.

Mae’r cyngor wedi gorfod lleihau’r cyfleusterau a’r gwasanaethau anstatudol oherwydd toriadau ariannol – ond bydd elw o’r gwerthiant yn cefnogi moderneiddio cyfleusterau eraill ar yr ynys, gan gynnwys gwelliannau i ganolfan hamdden Plas Arthur yn y dref.

Dywedodd y deilydd portffolio Hamdden, y Cynghorydd Carwyn Jones: ”Er ein bod yn lleihau’r ddarpariaeth golff yn eiddo’r Cyngor, bydd diogelu’r derbyniadau cyfalaf ar gyfer cryfhau’r ddarpariaeth Hamdden ar Ynys Môn yn gam hynod o bositif i’r dyfodol. Rwyf hefyd yn ymwybodol iawn bod yna eisoes gyrsiau golff gwych ar draws yr Ynys Môn, a byddwn yn annog pobl i gefnogi’r cyrsiau golff yma.”

”Wrth ddod i’r penderfyniad anodd yma, rydym yn ymwybodol o’r ffaith bod golffwyr o bob oed wedi dechrau chwarae yn Llangefni. Rydym am i’r cyfleoedd hynny barhau ac rydym yn gobeithio cadw’r llain ymarfer, ased unigryw, ar gyfer defnydd y cyhoedd…gobeithiwn y bydd diddordeb gan rywun redeg yr adnodd gan ei fod yn ased cymunedol hynod bwysig.”

Yn ôl adroddiad a drafodwyd ddydd Llun, roedd estyniadau pellach i’r cyfleuster yn anghynaladwy ac roedd angen penderfyniad terfynol ar ddyfodol y cwrs.

Bydd naw acer arall y safle yn parhau o dan berchnogaeth y cyngor, gan gynnwys y llain ymarfer, siop, adeiladau, maes parcio ac ardal ymarfer fechan.

Dywedodd Dylan Williams, Pennaeth Datblygiad Economaidd Cyngor Ynys Môn: ”Fe ddylai gwerthu’r safle greu cyllid sylweddol y gallwn ei fuddsoddi mewn gwella gwasanaethau hamdden yn Llangefni a rhannau eraill o’r Ynys. Rydym yn hynod ddiolchgar i Bartneriaeth Llangefni am eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf.”

Cafodd cwrs golff Llangefni ei gredydu gan gyn-bencampwr Meistr, Danny Willett, fel rhan o’i ymarfer a’i ddatblygiad fel golffwr ifanc. Ar ôl ei fuddugoliaeth yn Augusta ddwy flynedd yn ôl, galwodd ar y cyngor i gadw’r cwrs yn agored.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice