Category Archives: Newyddion Ap

Cyrch ym Maesgeirchen: arestio pedair dynes

Mae pedair dynes yn cael eu holi am amheuaeth o ddelio â chyffuriau a gwyngalchu arian yn dilyn cyrch ym Mangor. Cymerwyd y cyffuriau rheoledig Dosbarth A gan yr heddlu ynghyd ag arian parod, ffonau symudol a chwistrellwr cylchdro mewn chwiliad ar gyfeiriad yn Llys Bedwyr, Maesgeirchen ddydd Gwener. Mae tri o’r merched yn dod […]

More / Mwy

Canlyniadau pêl-droed lleol: 02.05.2018 – 03.05.2018

Cynghrair Lock Stock Adran Gyntaf Conwy 5-1 Llanberis (Llanberis: OG 70′) Mae Conwy yn bencampwyr Adran Gyntaf — Ail Adran Pentraeth 1-3 Tref Amlwch (Amlwch: Dewi Thomas, Tom Wyn, Gethin Davies) Adran Wrth Gefn Llanrug 3-4 Tref Llangefni (Llangefni: Keenan Latham 2, Aaron Rickards 2) Cynghrair Cartrefi Cymunedol Gwynedd Bro Goronwy 6-1 Talysarn Celts (Bro […]

More / Mwy

Trosedd cyffuriau: fflat ar gau ym Mangor

Mae fflat ym Mangor wedi cau am dri mis yn dilyn troseddau cyffuriau. Rhoddwyd y gorchymyn i’r heddlu gau 11 Plas Gwenllian yn llys ynadon Caernarfon ddydd Iau. Mae’r fflat yn eiddo gan gymdeithas dai lleol Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Clywodd y llys fod y fflat wedi bod yn gysylltiedig ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n gysylltiedig â chyffuriau […]

More / Mwy

Rhybudd yn erbyn dringwyr toeau yng Nghaernarfon

Mae’r heddlu wedi rhybuddio pobl ifanc yng Nghaernarfon i beidio â dringo i doeau. Mae’n dilyn adroddiadau am nifer o ddigwyddiadau ar doeau adeiladau yng nghanol y dref dros yr wythnos diwethaf. Rhoddwyd gwybod am ddifrod bach a rhywfaint o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae swyddogion wedi galw ar rieni plant, sy’n cyfarfod yn y dref, i’w rhybuddio […]

More / Mwy

£4.7 miliwn ar gyfer prosiectau Caergybi

Bydd bron i £4 miliwn yn cael ei wario ar adeiladu unedau busnes newydd mewn hen heliport yng Nghaergybi. Bydd o leiaf 40 o swyddi newydd yn cael eu creu gydag adeiladu swyddfeydd, gofod storio a lle diwydiannol i gefnogi sector ynni carbon isel ar Ynys Môn. Defnyddiwyd y safle ar Ystad Ddiwydiannol Penrhos yn fyr […]

More / Mwy

Cynllun newydd i hybu Cymraeg yng Ngwynedd

Mae cynllun pum mlynedd wedi’i gyhoeddi i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd. Mae dros 65% o’r boblogaeth eisoes yn siarad Cymraeg – ond mae Cyngor Gwynedd yn eisiau annog mwy o ddefnydd o’r iaith ac i hybu nifer y siaradwyr i dros 70% cyn 2021. Mae fersiwn drafft o Gynllun Hybu’r Gymraeg ar […]

More / Mwy

Chwilio am Gorwelion cerddorol newydd

Mae bandiau a chantorion o’r Gogledd Orllewin yn cael eu hannog i ymgeisio am brosiect cerddorol mawr yng Nghymru. Mae Gorwelion (Horizons) yn dechrau ar ei bumed flwyddyn yn cynnig llwyfan unigryw i gerddoriaeth gyfoes annibynnol a newydd. Bob flwyddyn, mae’r prosiect ar y cyd rhwng BBC Cymru Wales a Chyngor Celfyddydau Cymru yn dewis […]

More / Mwy

Arian yr heddlu ar gyfer clwb pêl-droed

Mae clwb pêl-droed yn Nyffryn Nantlle wedi cael arian yr heddlu i atal pobl rhag byrgleriaid a fandaliaid. Gosodwyd camera bywyd gwyllt dros dro mewn yn ystafelloedd newydd CPD Llanllyfni yn dilyn cyfnod o ddigwyddiadau. Roedd yn llwyddiant ac adnabuwyd ieuenctid a oedd yn gyfrifol am ddifrodi’r ystafelloedd newydd ar un achlysur ac ymdriniwyd â nhw’n […]

More / Mwy

Eich Gorsaf, Eich Llais
Your Station, Your Voice