‘Ar Osod’ ym Mangor: ymgynghori ar gôd gwirfoddol

Cyngor Gwynedd

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar gôd gwirfoddol newydd i landlordiaid ac asiantau gosod eiddo ei ddilyn ar y defnydd o arwyddion ‘Ar Osod’ ym Mangor.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r doreth o arwyddion ‘Ar Osod’ wedi ymestyn ar draws y ddinas ac wedi bod yn destun pryder o ran amharu ar effaith weledol.

Ond yn ôl Cyngor Gwynedd, mae’r nifer o arwyddion sydd i’w gweld ym Mangor wedi lleihau yn sylweddol dros y misoedd diwethaf. Mae’r cyngor wedi bod yn cydweithio gyda landlordiaid, asiantaethau gosod tai a chyrff eraill yn yr ardal.

Er mwyn sicrhau fod y tuedd yn parhau, mae’r cyngor yn ymgynghori ar gôd gwirfoddol newydd sy’n gosod meini prawf penodol ar gyfer gosod arwyddion ‘Ar Osod’. Mae’r cyfyngiadau sy’n cael eu cynnig yn cynnwys:

  • Caniatáu dim ond un arwydd ‘Ar osod’ ar bob eiddo, hyd yn oed os ydi’r adeilad wedi ei isrannu yn fflatiau ayb.
  • Bod unrhyw arwydd yn cael ei osod yn llyfn i’r mur uwchben drws blaen yr adeilad.
  • Ni chaniateir unrhyw ddarn o’r arwydd fod yn uwch na sil ffenestr llawr cyntaf.
  • Dylai pob arwydd gael cefndir gwyn a chydymffurfio gyda dimensiynau 34cm x 48cm.
  • Caniatáu un logo cwmni i bob arwydd ac nid fydd hwnnw yn fwy na thraean yr arwydd.
  • Dim mwy nag un arwydd ar gyfer pob asiant neu gwmni ar bob stryd.
  • Rhaid tynnu unrhyw arwydd o fewn 14 diwrnod yn dilyn cwblhau cytundeb.
  • Annog pob arwydd i fod yn ddwyieithog.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd: Rydw i’n ymwybodol fod yna gytundeb wedi bod ac ymrwymiad gan asiantau gosod yn ddiweddar i ddelio efo’r mater yma. Yn wir, mae’r rhan fwyaf o’r hen fath o arwyddion a oedd yn bla yn ardal Bangor wedi eu tynnu yn ddiweddar, ac mae’r effaith gadarnhaol ar yr ardal yn amlwg i bawb.”

”Mae cynghorwyr lleol yn y ddinas wedi bod yn amlwg iawn yn y trafodaethau gyda’r landlordiaid ac wedi bod yn bryderus yn sgil effaith weledol andwyol yr arwyddion yma ar y trigolion sy’n byw yn yr ardal. Tan yn ddiweddar, mae rhai arwyddion yn ymddangos fel pe bydden nhw wedi bod yno mewn ardaloedd o Fangor ers talwm ac yn cynnig hysbysebu am ddim parhaus i’r cwmnïau gosod.”
 
”Dwi’n teimlo fod y meini prawf sy’n cael eu cynnig yn rhesymol iawn ac mi fydd y trefniadau yma yn arwain at wella amgylchedd gweledol y ddinas. Rydw i’n falch iawn hefyd ein bod yn defnyddio’r cyfle yma i bwyso ar y cwmnïau gosod eiddo i sicrhau fod unrhyw arwydd maen nhw’n dewis ei osod yn ddwyieithog a bod lle teilwng i’r Gymraeg ar unrhyw ddefnydd hysbysebu sydd ganddyn nhw.”
 
Am ragor o fanylion am yr ymgynghoriad, cysylltwch gydag Adran Gynllunio’r Cyngor ar [email protected] neu ffonio 01766 771000. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar Dydd Gwener 6 Gorffennaf.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice