Adnewyddu glannau Caernarfon ‘yn bwrw ymlaen’

Cyngor Gwynedd

Mae gwaith yn bwrw ymlaen ar dri phrosiect adfywio mawr yng Nghaernarfon.

Ar ddiwedd yr haf, bydd gorsaf newydd Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn cael ei agor ar Ffordd Santes Helen fel rhan o adnewyddiad ehangach £ 15 miliwn o ardal glannau y dref. Bydd sinema dau sgrin newydd hefyd yn agor ei ddrysau yn Galeri sydd newydd ei ymestyn yn Noc Fictoria.

Bydd gwaith hefyd yn dechrau i adeiladu 19 gweithdy celf a chrefft newydd yn Cei Llechi. Mae’r cynllun gwerth £5.6 miliwn wedi’i anelu at drawsnewid ardal a gafodd ei segur ers dirywiad y diwydiant llechi.

Yn ddiweddar, mae busnesau lleol wedi elwa ar gynllun benthyciad i adnewyddu ac adfywio eiddo yng nghanol y dref. Mae cronfeydd tebyg bellach wedi cael eu lansio ym Mangor, Bethesda a Phenygroes.

Ar ymweliad diweddar â Chaernarfon, dyweddod y Gweinidog Adfywio, Rebecca Evans: ”Mae Caernarfon wedi elwa o £2.66 miliwn mewn arian Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid i adfywio’r dref ac ardal y glannau, a dros £700,000 mewn Benthyciadau Canol Tref.”

”Roedd hi’n wych gweld sut mae’r buddsoddiad hwn yn gwneud gwahaniaeth go iawn, yn helpu busnesau i dyfu a ffynnu a denu mwy o bobl i ymweld.”

Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn arwain prosiect ‘Denu Twristiaeth’ gyda’r nod o wella Caernarfon ”fel lle i fyw, gweithio ac ymweld â hi”. Mae £12 miliwn yn cael ei wario o gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: ”Mae’r cyngor a’n partneriaid wedi adnabod ardal glannau Caernarfon fel ardal allweddol i’w hailddatblygu. Drwy amrywiaeth o brosiectau cyffrous, rydym yn gryf o’r farn y gall yr ardal hanesyddol hon o Gaernarfon edrych ymlaen at ddyfodol disglair.”

”Mae gwaith yn symud ymlaen yn dda ar brosiect Galeri 2, gorsaf newydd Rheilffyrdd Eryri, ynghyd â Chei Llechi. Drwy’r prosiectau hyn, ein bwriad yw cyflwyno cyd-weledigaeth gyda nifer o bartneriaid lleol allweddol a fydd yn rhoi hwb mawr i drigolion a busnesau lleol ac ymwelwyr.”

Bydd yr orsaf reilffordd newydd yn agor o gwmpas yr un pryd â’r sinema newydd Galeri. Bydd yn cynnwys cyfleusterau arbenigol i bobl anabl, gan gynnwys toiledau ‘newid mannau’, ynghyd â man adwerthu ac arlwyo.

Mae gwaith eisoes wedi gorffen ar estyniad Galeri gyda’r ddau sgrin sinema yn cael eu gosod i greu yr unig sinema aml-sgrin lawn-amser yn y Gogledd Orllewin.

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice