£4.7 miliwn ar gyfer prosiectau Caergybi

Argraff artist

Bydd bron i £4 miliwn yn cael ei wario ar adeiladu unedau busnes newydd mewn hen heliport yng Nghaergybi.

Bydd o leiaf 40 o swyddi newydd yn cael eu creu gydag adeiladu swyddfeydd, gofod storio a lle diwydiannol i gefnogi sector ynni carbon isel ar Ynys Môn.

Defnyddiwyd y safle ar Ystad Ddiwydiannol Penrhos yn fyr yn ystod gwanwyn 1985 ar gyfer gwasanaeth gwennol hofrennydd i Ddulyn a oedd yn rhedeg pum gwaith bob dydd. O fewn deg wythnos o’i lansiad, daeth y gwasanaeth i ben ar ôl mynd i drafferth ariannol.

Caiff y prosiect ei arwain gan Gyngor Ynys Môn ac mae wedi derbyn gwerth £2.3m o gronfeydd yr UE mewn menter ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi darparu £1.5 miliwn tuag ato.

Dywedodd Ysgrifennydd dros Gyllid, Mark Drakeford: ”Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu i sicrhau bod gan Gaergybi seilwaith addas a fydd yn galluogi busnesau i fynnu o fewn y sector carbon isel sy’n parhau i dyfu ac yn creu ffyniant o fewn Gogledd Cymru.”

Yn y cyfamser, bydd £818,000 yn cael ei wario ar orffen ail-ddatblygu Neuadd Farchnad Caergybi mewn i lyfrgell newydd a chanolfan busnes a gymunedol.

Yn gyffredinol, mae £ 4 miliwn yn cael ei wario ar drawsnewid adeilad dinesig y 19eg ganrif, a ddisgrifiwyd yn y gorffennol fel y rhai mwyaf adfeiliedig o’i fath yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu tua £860,000 eisoes i’r ailwampio.

Dywedodd y Gweinidog Adfywio, Rebecca Evans, fod y cyllid yn cael ei wneud yn bosibl gan Gronfa Adeiladu gwerth £110 miliwn, wedi’i anelu at ”adfywio canol trefi ac ardaloedd cyfagos yng Nghymru drwy adnewyddu neu ailddatblygu tir ac adeiladau sydd mewn cyflwr gwael iawn neu sy’n cael eu tanddefnyddio, gan greu defnydd o’r newydd ohonynt.”

Ychwanegodd:”Bydd ailddatblygu’r Neuadd y Farchnad yn creu adnodd newydd a chyffrous yng nghanol y dref a bydd yn cyfrannu at y gwaith o adfywio canol y dref.”

Nid yw’r Llywodraeth eto wedi cyhoeddi pa arian bydd Cyngor Ynys Môn yn ei dderbyn i helpu i ddelio â’r difrod i Marina Caergybi yn sgil Storm Emma ym mis Mawrth.

Ond yn ymateb i’r cyhoeddiadau ar y ddau brosiect yn y dref, dywedodd y Cynghorydd Carwyn Jones – aelod gweithredol Ynys Môn dros ddatblygiad economaidd: ”Rydyn ni’n benderfynol o dyfu’r economi leol a chreu rhagor o gyfleoedd gwaith ar Ynys Môn. Dyna pam rydyn ni’n gweithio’n galed i ddenu prosiectau sector preifat, rhagor o fuddsoddiad a chyllid a fydd yn helpu’r gwaith adfywio mewn sawl ffordd.”

”Bydd y Neuadd Farchnad newydd yn cadw adeilad dinesig pwysig a darn sylweddol o hanes cyfoethog Caergybi. Bydd yr adeilad sydd wedi’i ailwampio hefyd yn creu canolbwynt i’r gymuned leol a lle a fydd o werth i’r bobl sy’n byw yno. Bydd hefyd yn gartref i lyfrgell newydd sbon ac yn ganolfan i gyfeirio ymwelwyr at fannau diddorol lleol.”

MônFM

Eich Gorsaf, Eich Llais / Your Station, Your Voice